Internetové noviny pro Střední Povltaví

Registrace externího redaktora


Zde se můžete registrovat a stát se dopisovatelem Sedlčanského kraje. Poštou Vám přijde potvrzení s uživatelským heslem.


Jméno a příjmení:
Přihlašovací jméno:
Ulice, č.p.:
Město:
PSČ:

Telefon:
E-mail:

Pravidla portálu www.sedlcansky-kraj.cz


Uživatel vkládající obsah do rubrik ZPRÁVY, KULTURA, SPORT, FOTO apod. (dále jen Zpravodajské rubriky) či sekce KAVÁRNA musí být autorem vkládaného článku a fotografií nebo oprávněným vykonavatelem autorských práv k doprovodným fotografiím a videím (dále také jen „autor“), v opačném případě se vystavuje nebezpečí právního postihu.

 

Autor současně s vydavatelem Sedlčanského kraje (dále jen "vydavatel"), sjednává bezúplatnou, časově a místně neomezenou licenci k užití díla vkládaného do Zpravodajských rubrik či sekce Kavárna všemi způsoby dle platného zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Vydavatel takovouto licenci přijímá a tuto skutečnost potvrzuje zasláním emailu po dokončení autentizace. Autentizací se rozumí zadání autentizačního kódu uživatelem. Autentizační kód zašle redakce poštou po vyplnění registračního formuláře.

 
Ve Zpravodajských rubrikách či v sekci Kavárna není dovoleno:

 

  • psát články, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR a zákony země, v níž se uživatel momentálně nachází;
  • urážet, pomlouvat a vyhrožovat;
  • podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti;
  • vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně;
  • zveřejňovat údaje o identitě ostatních autorů či jakýchkoliv dalších fyzických osob, bylo-li by takovéto jednání v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, trestního řádu či jinými právními předpisy;
  • vydávat se za někoho jiného;
  • opakovaně vkládat stejné články;
  • zneužívat články k šíření reklamy a spamu (je tedy zakázána propagace subjektů a jejich výrobků a služeb);
  • vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem;
  • vkládat texty, fotografie či videa, které nevytvořil uživatel, není jejich autorem či není ani vykonavatelem autorských práv k doprovodným fotografiím a videím.


Autorům porušujícím tato pravidla může být přístup ke službě Zpravodajské rubriky a Kavárna na neomezenou dobu zablokován. Redakce není povinna publikovat všechny články dodané autorem. Redakce si vyhrazuje právo zasahovat do obsahu článků, s čímž autor vyjadřuje souhlas, a případně některé články ze služby Zpravodajské rubriky a Kavárna trvale odstranit. Pokud redakce do článku výrazněji zasáhne (např. vypustí některé věty), bude na konci článku uveden text „redakčně upraveno“. Toto se netýká opravy pravopisných a slohových chyb.

 

U každého článku bude zveřejňováno jméno a příjmení autora; tyto údaje budou čerpány z registračních údajů autorů. V případě změny osobních údajů a Vašeho přání o aktualizaci těchto údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy info@sedlcansky-kraj.cz.


Autor tímto uděluje vydavateli souhlas z uvedeného účelu registrace a identifikace do služby Zpravodajské rubriky a Kavárna na serveru www.sedlcansky-kraj.cz se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vydavatel garantuje, že poskytnuté údaje nebudou předány třetím osobám ke komerčním účelům.

 

Je-li autor mladší 18 let, veškeré úkony ve smyslu těchto Pravidel musí být stvrzeny jeho zákonným zástupcem. V takovém případě nám dodejte písemný souhlas vašeho zákonného zástupce (ve většině případů váš otec nebo matka). Písemný souhlas musí mít podpis ověřený notářem. Souhlas zašlete na adresu: Sedlčanský kraj, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany.

Souhlasím s pravidly