Internetové noviny pro Střední Povltaví

Prohlášení


Prohlášení o autorských právech

 

Po úspěšné registraci získáte přístup do uživatelského redakčního systému, ve kterém budete moci tvořit články a fotogalerie. U každého článku či souboru fotografií, který odešlete redakci k publikaci, musíte vyjádřit souhlas s tímto prohlášením:

Prohlašuji, že jsem autorem vkládaného článku, fotografií či zvukového nebo zvukověobrazového záznamu.

 

Jejich zasláním potvrzuji, že:

a)  jsem autorem dodaného článku nebo oprávněným vykonavatelem autorských práv, že tento článek je původní a nebyl jen uměle upravován,

b) jsem autorem dodané fotografie nebo oprávněným vykonavatelem autorských práv, že tato fotografie je původní, nebyla uměle upravovaná, retušovaná apod., popř. že jsem výrobcem dodaného zvukového nebo zvukověobrazového záznamu (dále jen „záznam“), tento záznam je původní a nebyl uměle upravován, retušován apod.,

c) fotografie (záznam) byly pořízeny v souvislosti s událostí, která je uvedena v doprovodném textu k fotografii (záznamu),

d) zveřejněním fotografie (záznamu) na serveru Sedlčanský kraj, v týdeníku Sedlčanský kraj, nebo v jiných médiích v rámci zpravodajství (zpravodajské licence) nevznikne vydavateli Sedlčanského kraje (dále jen "vydavatel"), žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na fotografii (záznamu) zobrazeny,

e) zveřejněním fotografie (záznamu) na serveru Sedlčanský kraj, v týdeníku Sedlčanský kraj, nebo v jiných médiích nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.

 

V opačném případě pak beru na vědomí, že se vystavuji nebezpečí právního postihu a současně se zavazuji, v případě způsobené škody tímto mým jednáním, vydavateli odškodnit.

 

Vydavateli uděluji bezúplatnou, časově a místně neomezenou licenci k užití vkládaného článku, fotografií či záznamů, a to všemi způsoby dle platného zákona č. 121/2000 Sb, autorský zákon. Dále vydavateli uděluji souhlas se zpracováním vkládaného článku a fotografií.

 

Rovněž v rozsahu shora uvedené licence uděluji vydavateli souhlas k využití mého článku (včetně všech doprovodných fotografií či záznamů) i pro další využití v rámci vydavatelské činnosti.
Prohlašuji, že mnou vložený článek a fotografie neslouží ke komerční či jiné propagaci, a to jak mé, tak jiných osob.

 

Současně, v případě porušení Pravidel portálu, souhlasím se zamezením mého přístupu ke službě (tzn. znemožnění vkládání článků, fotografií a videí), a to na dobu neurčitou v délce trvání dle rozhodnutí provozovatelů této služby.