Internetové noviny pro Střední Povltaví

Stanovisko zastupitele: „Takhle se to dělalo vždycky…“

datum: 30.05.2012
autor: Pavel Švagr

Několik poznámkek k tomu, jak to chodí na našem městském zastupitelstvu v Sedlčanech.

Na programu jednání zastupitelstva 28. května bylo také projednávání výsledků hospodaření města za období 1-4/2012 včetně návrhu rozpočtových úprav.

 

V Sedlčanech je pravidlem, že zastupitelstvo schválí rozpočet a ten se několikrát za rok upravuje na aktuální čísla příjmů a výdajů. A tak je závěrečné plnění jednotlivých položek rozpočtu a rozpočet jako celek plněn vždy skoro přesně na 100%.

 

Zatímco k návrhu rozpočtu se podle zákona o obcích má právo vyjadřovat každý občan obce, který dosáhl 18 let, tak o prováděných úpravách rozpočtu se dozví až po jejich schválení z informací Sedlčanského kraje, nebo z Radnice. Možná jsou i v Sedlčanech občané, co jim není jedno za co se ve městě utrácejí peníze a chtějí být férově informováni. Praxe minulých let, je ale prostě jiná.

 

Navíc proč si dělat nějaké starosti, když v minulosti vždycky všechny úpravy předložené radou Města, prakticky bez podrobnější diskuse zastupitelů, prošly. Některým dlouholetým a dá se s jistou mírou nadsázky proto říci „zasloužilým zastupitelům města“ zvyklým na tuto minulost zřejmě diskuse a otázky, jak to vlastně s rozpočtem chodí, nevoní a spíše vadí.

 

Zastupitel má ale právo nejen na otázky, ale také na seriózní odpověď. Pravda bohužel je, že zřejmě v minulosti nebylo a ani dnes není zvykem na jednání sedlčanského zastupitelstva příliš diskutovat.

 

Jsem členem tohoto ctihodného sboru od konce roku 2010 a k mému úžasu do dnešního dne řada zvolených zastupitelů na jednání zastupitelstva ještě nepromluvila. Možná by i proto občané měli být více aktivní a jednání zastupitelstva se účastnit. Věřím, že by pak dávali svůj voličský hlas zodpovědněji. A proč to všechno popisuji?

 

Např. na tomto jednání zastupitelstva po přednesení mých dotazů zněla odpověď k vývoji rozpočtu města ze strany pana předsedy finančního výboru zastupitele ing. Eduarda Bubeníčka jednoduše a jasně: „Vždyť takhle se to dělalo vždycky a mě už nebaví a vadí mě zdržovat se Vašimi hnidopyšskými otázkami“.

 

Taky dobrý názor. A navíc názor člena Městské rady našeho města. Občane, posuď proto sám alespoň některé z mých otázek, které jsem na zastupitelstvu k jednomu z bodů jednání měl:

 

1) Zastupitelstvo má od roku 2006 schválený Jednací řád. Současné Zastupitelstvo hlasováním deklarovalo jeho platnost. To znamená, že pro hlasoval i pan ing. Bubeníček. Jednací řád pak stanoví, že každý materiál pro jednání Zastupitelstva musí obsahovat nejen název materiálu, ale také jeho obsah a hlavně i návrh usnesení a důvodovou zprávu s cílem posoudit komplexně projednávanou problematiku. Zastupitelům byla předložena pozvánka s programem jednání a s bodem č. 4. Rozpočtové opatření č.1 a k němu pak byla přiložena excelovská tabulka s příjmy a výdaji rozpočtu města za období 1-4/2012 s názvem Výsledky hospodaření 2012. Toť vše.

 

Na ostatní si zastupiteli počkej až na ústní komentář na Zastupitelstvu. Konstatoval jsem proto porušení toho, co si zastupitelé sami schválili, tedy Jednacího řádu. Pro připomenutí si dosaďte odpověď pana Bubeníčka: Takhle se to dělalo vždycky…! Bohužel má pravdu, protože moje upozornění na tento problém nebylo poprvé. Bez výsledku, bez nějaké nápravy…

 

2) Za období 1-4/2012 došlo z městského rozpočtu k proplacení výdajů na opravy bytových domů ve výši 1,8 mil. Kč a to aniž by tato položka byla ve schváleném rozpočtu zavedena. V návrhu rozpočtové úpravy byl návrh na zařazení této úplně nové položky „Opravy bytových domů s dotací 2 mil. Kč“.

 

Normálně řečeno, v květnu schválíme, že se mohou z této položky utratit tyto 2 mil. Kč, ale ouha od ledna do dubna již byla většina peněz utracena. Jak je to možné? Ptám se proto jednoduše a logicky - z jakých peněz a kdo proplacení odsouhlasil, proč vlastně nebyla tato položka navržena Městem hned začátkem roku do rozpočtu. O tom, že bude potřeba bytový fond opravovat se nevědělo?

 

Prostě odmítám alibisticky legalizovat hlasováním výdaje již dávno proplacené. Přitom důrazně říkám, že potřebu oprav městských bytových domů vůbec nezpochybňuji, právě naopak. A víte co? Zkuste si opět dosadit odpověď pana ing. Bubeníčka: Takhle se to dělalo vždycky…!

 

3) Moje další poznámka pak směřovala k návrhu vytvořit novou položku rozpočtu s názvem stavební rezerva k investičním akcím s částkou 450 tis. Kč. Otázka byla - jaký je důvod k této položce? Jaká bude její náplň? Tato otázka souvisela s investičními akcemi města a financemi na ně alokovanými.

 

Obecně jsem přesvědčen, že debata ke způsobu naceňování městem plánovaných a investičních akcí a vůbec výběrová řízení prováděná Městem na jednání zastupitelstva patří. Na únorovém jednání zastupitelstva, kde se schvaloval rozpočet města na letošní rok, jsem vystoupil s požadavkem snížení peněz na některé investiční akce. Prostě proto, že si myslím, že čím více se nafoukne rozpočet, tím více se také utratí.

 

Zajímal jsem se také, jak město plánuje ceny těchto akcí. Prostě jsem se domníval, že v těchto položkách je možné spořit, že ceny některých plánovaných investic jsou podle mých praktických znalostí nadsazené.

 

Starostou jsem byl ale poučen, že se jedná o řádně oceněné akce vycházející z projektovaných cen, že není vhodné na zastupitelstvu do ocenění vstupovat. A že také nelze předpokládat výsledky výběrového řízení na zhotovitele a pak že v jaké výši bude zakázka vysoutěžena je spíše spekulací. No a také to, že s jinými, než s odborně zkalkulovanými údaji nelze počítat, a právě o tyto údaje se návrh rozpočtu města opírá.

 

Zaplaťpánbůh, opravdu se soutěžemi zatím ušetřilo a já bych chtěl, aby se šetřilo i nadále. Na jednání zastupitelstva dne 28. května nebyla řeč ani o tom, kdo jednotlivé zakázky vyhrál, ani jak bylo výběrové řízení městem organizováno. To ví členové městské rady, protože oni připravují podklady, souhlasí s návrhovou cenu, připravují zadávací dokumentaci a stanovují pravidla hry pro výběrová řízení. Pro připomenutí, na veřejné zakázky a investice je letos ve schváleném sedlčanském rozpočtu 28,5 mil. Kč. A to mám jako někteří ostatní kolegové zastupitelé přejít tato výběrová řízení bez dotazu? Bez stanoviska?

 

To mi přijde podivné a spíše nenormální. Ale nechtít vědět a mít tyto informace asi opět bylo v minulosti zastupitelstva normální. A tak do třetice - vážený občane, dosaď si v tomto kontextu odpověď člena městské rady pana ing. Bubeníčka: Takhle se to dělalo vždycky!

 

Jaký postup je správný? Jsou opravdu tyto dotazy na Zastupitelstvu tak dotěrné, že je pan ing. Bubeníček považuje za hnidopyšské? Jak se zachovat příště? A nebo jinak … myslím, že k tomu není co dodat. Každý čtenář nechť si udělá svůj vlastní názor.

 

Občan je volič, volič je král. Zastupitel je pouhý prostředník, který dostal důvěru hájit zájmy ostatních občanů a proto má právo se ptát a požadovat po vedení města vysvětlení, doplňující informace. A jestli to některé kolegy v zastupitelstvu pohoršuje, pak je otázka proč vlastně? Jsme malé město, voliči mnohé z  nás znají osobně.

 

Závěrem snad jenom zopakuji, že je škoda, že se veřejnost prakticky neúčastní jednání zastupitelstva, že občané nemají zájem být u těchto jednání. Jedině jejich hodnocení je tím nejspravedlivějším posouzením toho či onoho zastupitele a jeho aktivit na zasedáních Zastupitelstva a určitě to také dají najevo svým hlasem v příštích volbách.

Sdílet na Facebook Sdílet na Facebook